Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

ASC start publieke consultatie over vissenwelzijn en benthische impact in de ASC Kwekerijstandaard

september 5, 2022

Van 1 september tot 31 oktober 2022 organiseert het ASC een publieke consultatie om voorstellen voor twee belangrijke onderwerpen in de komende ASC Kwekerijstandaard aan te scherpen: vissenwelzijn en benthische* impact.

De consultatie is specifiek bedoeld voor het verzamelen van feedback van producenten, verwerkers en auditors over de praktische gevolgen en de controleerbaarheid van de voorgestelde eisen, en om inzicht te krijgen in de mening van belanghebbenden over het volledige voorstel.

Holistische benadering van het welzijn en de gezondheid van vissen

Met als doel het stimuleren van verantwoorde kweekpraktijken, richt dit voorstel zich op de invoering van ziektepreventieprogramma’s en de naleving van goede welzijnspraktijken die de bescherming van de fysieke en mentale integriteit van de dieren in relatie tot hun leefomgeving bevorderen.

Voor vinvissen is nieuwe inhoud over welzijn beschikbaar voor het al bestaande voorstel, met als doel om bij de volgende herziening van de standaard indicatoren voor schaal- en schelpdieren, tweekleppigen en zeeoren te ontwikkelen. Oogsteelablatie bij garnalen (het het verwijderen van één of beide oogstelen bij garnalen) wordt in deze versie niet behandeld, maar wordt momenteel wel overwogen voor opname. De keuze van op te nemen onderwerpen in de welzijnsindicatoren werd gemaakt op basis van relevantie, beschikbare wetenschappelijke kennis en toepasbaarheid in de commerciële kweek.

Het consultatievoorstel structureert het welzijn en de gezondheid van vissen in drie hoofdpijlers: routinewerkzaamheden, hantering  en slachting.

Het voorstel omvat gedetailleerde eisen voor de opleiding van werknemers, met nadruk op werknemers betrokken bij hanteringswerkzaamheden. In sommige gevallen zullen specifieke meetwaarden worden vervangen door managementsystemen ter waarborging van een goed welzijn in verschillende contexten. Het voorstel introduceert bijvoorbeeld het gebruik van operationele welzijnsindicatoren (OWI’s) als maat om te bepalen of de bezettingsdichtheid wel of niet passend is. Zo moet bijvoorbeeld het monitoren van morfologische indicatoren, zoals beoordeling van oog- of huidbeschadiging, misvormingen en kleurverandering, worden geïmplementeerd. Als er neerwaartse trends worden waargenomen, moeten kwekers de situatie onderzoeken en hun bezettingsdichtheid beoordelen, en dienovereenkomstig aanpassingen doorvoeren.

Er zijn eisen voor het hanteren van vissen opgenomen die betrekking hebben op werkzaamheden waarbij direct fysiek contact met de vis is, met inbegrip van het samenbrengen van de vissen in het net of de tank en het verwijderen van vissen uit hun normale kweekomgeving.

Als laatste besteedt het gezondheids- en welzijnsvoorstel aandacht aan slachtpraktijken, met als doel ervoor te zorgen dat geen enkele vis onnodig lijdt. De beste praktijken bij het slachten van vissen omvatten het gebruik van verdovingsmethoden (bij voorkeur mechanisch of elektrisch) en verantwoorde dodingsmethoden. De standaard gaat vereisen dat kwekerijen zich onthouden van het gebruik van pijnlijke dodingsmethoden zoals verstikking, gebruik van koolstofdioxide, zoutbaden, ammoniakbaden en verwijdering van ingewanden (kaken). Daarnaast zal verdoving verplicht worden. Dit zal gefaseerd worden ingevoerd, rekening houdend met de huidige praktijken voor verschillende soorten.  

Bovendien heeft het ASC een reeks eisen opgesteld om zich ervan te verzekeren dat verdoving en slachting effectief zijn, dat er back-upsystemen zijn en dat het personeel goed is opgeleid in welzijns- en slachtingspraktijken.

Salmon farm Norway
Vissenwelzijn is een belangrijk onderwerp in deze publieke consultatie. (Foto: ASC).

Belangrijkste wijzigingen in het voorstel benthische impact

Om ervoor te zorgen dat het ecosysteem rondom de kwekerij zijn structuur en functie behoudt, moeten kwekers de zeebodem regelmatig inspecteren. Met hulp van een technische werkgroep heeft het ASC een voorstel ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat benthische habitatten worden gemonitord en dat kwekerijen een diepgaand inzicht ontwikkelen in de effecten van hun werkzaamheden.

Een voorstel voor eisen betreffende benthische impact van kooien en weekdieren aan lijnen in mariene systemen en een aanbevolen aanpak voor kooien in zoetwater (meren en reservoirs) was in maart/april 2022 onderwerp van een publieke consultatie van 60 dagen. Op basis van de ontvangen feedback is het toepassingsgebied van de voorgestelde eisen uitgebreid met productie in brakke omgevingen en in meren en reservoirs.

De herziene indicatoren voor kooisystemen in zeewater en brak water stellen een drieledige bemonsteringsaanpak voor op basis van de classificatie van de ecologische kwaliteitstoestand (Ecological Quality Status – EQS) van de zeebodem. Bij deze aanpak zal een kwekerij steeds gedetailleerdere benthische analyses moeten uitvoeren als de eerste resultaten in stap 1 en 2 niet voldoen aan de vastgestelde limieten, zowel wat betreft het aantal locaties waar monsters genomen worden als hoe deze monsters worden geanalyseerd. De standaard beloont zo goed kwekerijbeheer door de nalevingslasten voor deze kwekerijen te verminderen.  

Voor het eerst stelt het ASC ook benthische impactvereisten voor kooien in zoetwater (meren en reservoirs) voor. Gezien de diversiteit van zoetwatersystemen en het gebrek aan wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp hoeven zoetwaterkwekerijen de eerste drie jaar na implementatie hun benthische impact alleen te monitoren, gebruik makend van de hierboven genoemde methodologie, en hun resultaten aan het ASC te rapporteren. Het doel is om beter inzicht te krijgen in de impact in deze omgeving en, uiteindelijk, de voorgestelde metrische eisen te valideren.

Volgende stappen

Na de publieke consultatie zal het ASC alle feedback verzamelen en een samenvatting publiceren op de ASC-website. De pilottesten van de ASC Kwekerijstandaard beginnen eind 2022. De volledige ASC Kwekerijstandaard ondergaat in september 2023 een laatste ronde van publieke consultatie.

Benodigde wijzigingen op basis van deze consultatie worden aangebracht voorafgaand aan de presentatie van de volledige standaard aan de Technische Adviesgroep in januari 2024. Na goedkeuring door het ASC-bestuur wordt de standaard in april 2024 geïntroduceerd.

Zie voor meer informatie: ASC Farm Standard (in het Engels).

  • Benthisch: zich bevindend in, op of nabij de zeebodem. 
Confidental Infomation